We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies.

Downtime คืออะไร ?

2021-09-03 20:20:11


MACHINE DOWNTIME SYSTEM

เป็นระบบการบริหารงานในอนาคต โดยผู้บริหารสามารถตรวจสถานะการทำงานของเครื่องจักรได้ตลอดเวลา หากเครื่องจักรเสียในโรงงานพนักงานใน Line การผลิตสามารถแจ้งซ่อมเครื่องจักรไปยังแผนกซ่อมบำรุงได้โดยทันทีโดยการกดปุ่ม Request

แล้วตามด้วยรหัสเครื่องจักรที่เสียผ่าน Keypad ที่วางอยู่ตาม Line การผลิต หลังจากพนักงานแจ้งเครื่องเสียเรียบร้อยแล้ว ระบบจะมีการ Alarm ไปที่แผนกซ่อมบำรุงโดยอัตโนมัติ เมื่อแผนกซ่อมบำรุงเห็น Alarm แจ้งเครื่องเสียเกิดขึ้น ช่างซ่อมบำรุงสามารถดูเครื่องจักรที่เสียผ่านระบบ " computer " หรือ “Machine Downtime Monitoring Sign Board” ก็จะรู้ว่า เครื่องจักรชื่ออะไรที่แจ้งซ่อมเข้ามา

อยู่ที่ Line การผลิตไหนและใครเป็นคนแจ้งซ่อม หลังจากนั้นเมื่อช่างมาถึงเครื่องจักรที่เสีย ช่างก็จะแจ้งสถานะของเครื่องจักรว่า “กำลังซ่อมอยู่” โดยการกดปุ่ม Repair บน Keypad และเมื่อช่างซ่อมเครื่องที่เสียเสร็จแล้ว จะมีการแจ้งปิดการซ่อมโดยการกดปุ่ม Finish บน Keypad